Referat af Generalforsamling i Skagen Tennisklub 2019

21 medlemmer er mødt op

1. Valg af dirigent.

Ole Jakobsen vælges til dirigent og erklærer Generalforsamlingen for fuld lovlig indvarslet.

2. Bestyrelsens beretning

Vibeke aflægger sin sidste formandsberetning (se efter referatet her):

-Den 2-årige Vækst-aftale med DTF er afsluttet og har haft begrænset effekt på antallet af medlemmer, men både DTF/DGI har give positive indspark til klubben.

– Træning for børn/unge er stadig en udfordring for vores træner, Tobias.

– 2. maj prøver klubben, i samarbejde med DTF, at få engageret byens 4.klasser i tennis.

Det sker ved et heldagsarrangement i Skagen Hallen med opfølgning den 8.maj i klubben.

-Vi vil ikke længere deltage i Tennis Sportens Dag. For dårligt fremmøde.

-Inde-Tennis i vinterperioden er uændret i timetal og styres af Peter som kontaktperson.

-Drop-In tennis om tirsdagen er en succes og vil fortsætte i år også.

-Vi har ikke søgt om tilskud fra Frederikshavns Kommune i 2018 – men forsøger i år.

-Stor renoveringsarbejde er sat i gang på klubhuse og terrasse. Skal være afsluttet 1.juni.

– Skaw-Open 2018 gav stort overskud. Tak til Bente, Jørn og Ole. Tak for stor indsats.

-Tak til sponsorerne.

-Igen har klubben tjent godt på baneudlejning. Tak til Jørgen Würtz for opsyn og hjælp.

-Skolerne har brugt vores baner enkelte timer, mest Brovandeskolen.

-Sæsonprogram vil udkomme snarest både som papirfolder og på hjemmesiden.

Vibeke slutter beretningen med at takke bestyrelsen og alle medlemmer.

Beretningen godkendes med applaus.

3. Fremlæggelse af regnskab.

Søren Kielsgaard fremlægger regnskabet, som han kalder meget flot.

Enkelte poster er steget, men det blev der givet forklaring på. Regnskabet godkendes.

4. Behandling af indkomne forslag.

Ingen forslag indkommet.

5. Fastsættelse af kontingent.

Uændret. 800 kr for voksne over 25 år. 400 kr for børn/unge under 25.

Der forsøges med en familie rabat ordning. 2 betalende forældre giver gratis medlemskab til børnene i familien.

6. Godkendelse af budget for kommende regnskabs år

Budgettet godkendes. Der foreslås at starte på ny afskrivning af klubhuset efter renoveringen.

7. Valg af formand.

Johan Hessellund vælges.

8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

Søren, Peter og Bente genvælges

9. Valg af suppleant for et år.

Lisbeth vælges.

10. Valg af revisor.

Revisorfirmaet Søren Kielsgaard genvælges.

11. Evt.

Vibeke orienterer om renoveringsarbejdet.